Home  Autoschade   Verzekering   Over ons   Vacatures

ASN de Wit Leiden-Zuid
Ijzersterk in schadewerk

Privacy policy

ASN de Wit Leiden-Zuid hecht veel waarde aan de bescherming van je persoongegevens. In dit privacy beleid willen we de heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 


Verwerken persoonsgegevens

Je persoongegevens worden door ASN de Wit Leiden-Zuid verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 


 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Verkoopcontracten 


Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoongegevens. 

ASN de Wit Leiden-Zuid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Je persoongegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 
 • Verwerken van je persoongegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoongegevens. 
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 • Geen persoongegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoongegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU. 


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering aan de hierboven beschreven doeleinde.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 


Als ASN de Wit Leiden-Zuid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid vragen hebt, neem dan contact op via: 


ASN De Wit Leiden-Zuid

Rooseveltstraat 4 

2321 BM Leiden

dewitleiden-zuid@asnmail.nl

071-5769437